Kotva
Rozvrhy
i-Škola přihlášení

Přihlášení do školního systému zde

 
 
Aktuality
Stránky se upravují
12.7.2018

Stránky se upravují na nový školní rok 2018/2019

 
 
Mapa webu
A
A
A

Základní škola Antonína Sochora v Duchcově

Vloženo: 13.12.2015 | Autor: Putiskova| Zobrazeno: 11669x |

 

Statistické údaje školy

Rok vzniku: 1914
Počet kmenových učeben: 13
Počet odborných učeben: 8
Počet tělocvičen: 1
Ostatní prostory školy:
 • 3 kabinety
 • 1 aula
 • 2 školní dílny
 • herna s družinou
 • školní zahrada 
  s hřištěm, doskočištěm 
  a učebnou v přírodě
 • krámek „Svačinka“
 • kuchyňka
 • logopedie
 • žákovský rozhlas
Kapacita: Hlavní budova: 450
Počet učitelů:

Celkem: 17
Kvalifikovaní: 17
Nekvalifikovaní: 0

asistenti pedagoga: 3

Počet vychovatelů: Celkem: 2
Počet správných zaměstnanců: Celkem: 5
Učitelé na mateřské dovolené: Celkem: 0
Počet všech zaměstnanců Celkem: 26

 

Historie školy

Základní škola je budovou bývalého chlapeckého německého gymnázia, které bylo otevřeno 16. 9. 1914. Tato výjimečná stavba sloužila během II. světové války částečně i českému školství. Několik let jako česká dívčí škola a později jako základní devítiletá škola. K účelům základního vzdělávání slouží dodnes.

 

Současnost

Základní škola Antonína Sochora je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na obou stupních se vyučuje podle studijního programu Zdravá škola. Pro žáky na prvním stupni pracuje přímo v budově školy oddělení školní družiny.

Máme zde učebnu výpočetní techniky s připojením na internet a množstvím kvalitních výukových programů, která byla zřízena za účelem rozvoje „počítačové gramotnosti“ nejen u žáků naší školy, ale také u seniorů a dětí předškolního věku,pro které pořádáme kurzy v rámci projektů „Internet spojuje generace“ a „Předškoláček ve škole“.

Dále se v prostorách školy nachází 8 odborných učeben vybavených moderními pomůckami a multimediálním zařízením. Ve všech třídách lze použít inovativní formy výuky za podpory interaktivní tabule s množstvím moderních výukových programů a multimediálních prvků.

Hlavním cílem školy je dobře připravit žáky pro studium na středních školách a odborných učilištích, rozvíjet logické myšlení, naučit žáky orientaci v problémech života společnosti, rozvíjet u žáků environmentální cítění a smysl pro zdraví životní styl. V souvislosti s tím, je naše škola zapojena do projektů Zdravá škola a Ekologie a my. V rámci ochrany přírody třídíme odpad, účastníme se ekologických soutěží a plníme v průběhu roku úkoly vyplývající z problematiky ekologie a zdravého životního stylu. Dalším, neméně důležitým, cílem školy je též eliminovat výskyt nežádoucích patologických jevů.

Patříme mezi školy, kde je většina učitelů zapojena do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Novými výukovými metodami a moderními vzdělávacími trendy se snažíme školu více přiblížit dětem a výuku udělat zajímavější a přitažlivější.

Podle § 13a odst. 2 a § 13b odst. 9 zákona č. 564/1990 S., o státní správě a samosprávě ve školství byla škola zařazena do sítě škol s účinností od 1. 9. 1998. Podle § 14 odst. 2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů hospodaří škola od 1. 1. 2001 jako příspěvková organizace, zřízená městem Duchcov.

 

Školní hřiště

Dne 17.9.2009 proběhlo slavnostní otevření našeho víceúčelového hřiště. Stavba byla financována společností Tesco Stores ČR a.s.

 

Vybavenost

Z dotace EU peníze školám jsme většinu tříd vybavili informační technikou.Všechny třídy na I. stupni mají dataprojektor + interaktivní zařízení( buď ebeam nebo dotykový systém Hitachi). Internetová síť je rozvedena po celé budově školy.

Žáci mají možnost připojení na wifi síť.

 

Výuka jazyků

Naše škola zabezpečuje výuku anglického a německého jazyka. Výuka jazyků začíná v 1.ročníku a na doporučení MŠMT podle nového školského zákona je doporučován jazyk anglický. Výuka druhého jazyka začíná v 7. ročníku.

V současné době převládá větší zájem o výuku angličtiny, což je spojeno i s výukou výpočetní techniky, kde je třeba znát řadu výrazů právě z tohoto jazyka.

V angličtině a němčině se pravidelně konají školní kola olympiád.

 

Rada školy

Na škole máme zřízenou radu školy.

 

Seznam členů rady školy a kontakty
Eliška Čondlová , předsedkyně komise
Ing. Stanislav Strohmaier, zástupce zřizovatele
Mgr. Jana Hanzlová, vyučující

 

1. Právní normy

§167

  1. Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.
  2. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

V naší škole byl stanoven zřizovatelem počet členů: 3

 

 1. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 2. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
 3. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 4. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 5. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

§168

 1. Školská rada
  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
 2. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
 3. O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
 4. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.