Kotva
Kalendář akcí
26. školní týden
Online škola

Přihlášení do školního systému zde

Rozvrhy
Počítadlo
Online:
23
Dnes:
779
Posledních 7 dní:
31109
Posledních 30 dní:
127005
Celkem:
406967
Mapa webu

Informace o školní družině

Vloženo: 13.12.2015 | Zobrazeno: 43261x |

Informace o školní družině

Školní družina je určena žákům I. stupně. Kapacita školní družiny je 60 žáků. Žáci jsou rozděleni do dvou oddělení.

 

Měsíční poplatek za školní družinu

Měsíční poplatek za školní družinu činí 150,- Kč, platba vždy 25. každého měsíce ve školní družině. Pokud bude Vaše dítě navštěvovat pouze ranní družinu, činí poplatek 70,- Kč za 1 měsíc.  Možno zaplatit i na 5 měsíců či na celý rok.

Při  odhlášení dítěte z družiny platbu na více měsíců nelze vrátit. 

 

Provoz školní družiny

 Ranní družina: 5:30 - 8:00 hod.

Odpolední družina: 11:40 - 16:00 hod.

 

Cíle zájmového vzdělávání v naší družince

Snažit se, aby prostor školní družiny byl pro všechny příjemný a ve družině vládla kamarádská atmosféra, jistota a bezpečí.
Podporovat citlivé vztahy k lidem, k toleranci a ohleduplnosti a jejich kulturám.
Utvářet kladný vztah k přírodě a učit chránit svět kolem nás.
Rozvíjet pohybové schopnosti dětí a učit je chránit si své zdraví.
Vést ke schopnosti spolupráce a respektování druhého.
Osvojovat si základy slušného chování.
Rozvíjet osobnost dítěte jeho schopnosti, dovednosti, tvořivost a estetické vnímání při zájmových činnostech.
Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.
Realizovat zájmové vzdělávání formou spontánních činností, odpočinku a relaxace, výchovnou hrou, učením a individuální prací.
Využívat smysluplně volný čas a vybavovat žáky dostatkem námětů k jeho naplňování.
Nabízet různorodé činnosti s individuálním přístupem k jednotlivým žákům.
Rozvíjet všestrannou spolupráci s rodinami dětí.

 

Formy a obsahy zájmového vzdělávání

Pravidelné činnosti:Jsou dány týdenní skladbou zaměstnání. Jsou to zpravidla organizované aktivity zájmového charakteru.

 

Spontánní aktivity:

Nejsou řízeny vychovatelkou. Patří mezi ně ranní hry, hry po obědě, koncová družina, atd.

 

Odpočinkové a rekreační činnosti:

Klid a relaxace po obědě, individuální hry, pohybové hry ve ŠD, venku, v tělocvičně.

 

Příležitostné akce:

Dětský karneval, výlety, besedy, diskotéka, účast ve výtvarných soutěžích, zapojení do ekologických soutěží, literární soutěže, projekt Noc s Andersenem, divadelní představení

 

Personální podmínky

Zájmové vzdělávání je vedeno kvalifikovanými vychovatelkami, které mají pedagogické vzdělání s dlouholetou praxí. V rámci své profese se neustále vzdělávají v akreditovaných kurzech a samostudiem.

 

Vychovatelky školní družiny

Bc. Alena Jílková

Hana Kykalová

Děti se dochází stravovat do jídelny SPŠ. Čas, který obědu věnujeme, je od 12:00 – 14:00.
Po obědě se věnujeme činnostem, které máme naplánované. Tato práce probíhá cca do 14:30. Poté je děti možno vyzvedávat až do16.00. Pokud nastává nějaká změna, vždy je důležité o tom informovat.
Pokud si budete chtít vyzvednout dítě dřív, oznamte to prosím den dopředu, nejpozději ráno do 7.40 hod

 

Podmínky přijímání, odhlašování, vyloučení uchazečů
 • Žáci se přihlašují pomocí zápisových lístků, které je možno vyzvednout ve školní družině
 • Zákonní zástupci mohou v průběhu školního roku žáka přihlásit nebo odhlásit ze školní družiny. Vždy však písemnou formou.
 • Pokud žák soustavně nebo nějakým závažným způsobem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost svoji nebo ostatních, je ředitel školy po předchozím projednání se zákonnými zástupci dítěte oprávněn tohoto žáka ze školní družiny vyloučit.
 • Přihlášku vyplňte zodpovědně a nezapomeňte uvést, kdo bude dítě odvádět. (Nikomu jinému nelze dítě vydat) V případě, že dítě bude odcházet samo, napište v kolik hodin. Při změně je potřeba vždy písemně tuto skutečnost nahlásit

 

Materiální podmínky
 • Školní družina má k dispozici v prostorách školy počítačovou učebnu, interaktivní knihovnu, kuchyňku, tělocvičnu
 • Vstupní prostory, šatny a sociální zařízení má ŠD společné se ZŠ.
 • K vybavení ŠD patří vybavení a nábytek určený k zájmovým aktivitám, pomůcky na výtvarné, pracovní a tělovýchovné činnosti, didaktické pomůcky, knihy, hry atd.
 • ŠD využívá ke své činnosti technické a elektronické vybavení např. televizor, CD přehrávač, dataprojektor.
 • Rádi bychom ještě vybavili ŠD hracím patrem, sloužícím ke hře a odpočinku a dalšími didaktickými pomůckami sloužícími k rozvoji osobnosti dětí
 • K dispozici je i školní dvůr , zahrada a sportovní hřiště k využívání při sportu a relaxaci

 

Vážení rodiče,

pokud budete mít doma již nepotřebné pastelky, hračky /kostky, autíčka, stolní hry apod./, rádi je využijeme u nás ve školní družině. Přivítáme též dětské časopisy. Zároveň uvítáme také jakoukoli další formu spolupráce - např. beseda o zajímavém povolání či sponzorské dary např. odměny na soutěže, hry pro děti apod

 

Vybavení žáka do družiny

Žák do školní družiny bude potřebovat:

 • přezůvky
 • ručník
 • event. oblečení na odpolední pobyt venku

 

Stravování

Přihlášku a čip na obědy získáte ve ŠJ (Střední škola stavební a strojní, Kubicových 2, Duchcov)
Za čip se platí 50,-Kč + načipujte dětem obědy na jednotlivé dny.
Pokladna ve ŠJ je otevřena v pondělí a ve středu od 12:00 do 14:00 hodin Cena oběda je 23Kč
V případě onemocnění dítěte odhlašují obědy rodiče den předem na telef. 417 835 208
Vložení peněz na obědy je nutné si zajistit osobně v jídelně u vedoucí stravování, není možno peníze posílat přes vychovatelky školní družiny!!!
odkaz na elektronické objednávání obědů: http://jidelny.me.cz/jidelna14

 

Kontakt

Mobilní tel.: 774 456 357

Pevná linka: 417 831 146

Hana Kykalová – email : kykalova.hana@zssochora.cz

Bc. Alena Jílková – email : jilkova.alena@zssochora.cz