Kotva
Kalendář akcí
4. školní týden
Online škola

Přihlášení do školního systému zde

Rozvrhy
Mapa webu

Školní poradenské pracoviště

Vloženo: 19.9.2018 |

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)

 

Naše škola má vybudované školní poradenské pracoviště (ŠPP), které poskytuje poradenské a konzultační služby žákům a jejich zákonným zástupcům. ŠPP sdružuje odborníky zajišťující poradenské služby ve škole (viz vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011). Úzce spolupracuje s dalšími konzultanty tvořené z řad třídních učitelů, dalších pedagogů, asistentů pedagogů.

 

Školní poradenské pracoviště tvoří tento tým:

Členové ŠPP:

Mgr. et Bc. Jitka Beerová – ředitelka školy

Mgr. Marta Sainerová – zástupce ředitele školy

Mgr. Lucie Putišková – metodik prevence

Mgr. Libuše Sochorová – výchovný poradce

Mgr. Pavel Holzknecht – vedoucí ŠPP

 

 

Činnost našeho ŠPP je zaměřena na:

 

 • Depistážní a intervenční činnost pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Poskytování podpory pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • Logopedickou péči
 • Vyhodnocování podpůrných opatření, sledování účinnosti
 • Poskytování péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • Poskytování metodické a koordinační činnosti (zajištění integrace žáků se zdravotním postižením)
 • Kariérové poradenství – poradenská a informační podpora při hledání vhodných oborů studia
 • Spolupráci a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 • Poskytování podpory při vzdělávání a začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • Spolupráci s dalšími poradenskými pracovišti, NZDM Zastávka

 

Členové ŠPP poskytují poradenské služby ve škole a vždy po telefonické domluvě. Informace a důvěrná data o žácích a jejich zákonných zástupcích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.