Kotva
Kalendář akcí
41. školní týden
Online škola

Přihlášení do školního systému zde

Rozvrhy
Mapa webu

Vzdělávání žáků

Vloženo: 13.12.2015 | Autor: Neznámý| Zobrazeno: 62585x |

Vzdělávání žáků nadaných

 

Vzdělávání nadaných žáků je vymezeno § 17, zákona č. 561/2004Sb. a dále vyhláškou č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Naše škola pracuje s nadanými žáky v rámci projektu „Nadání je třeba rozvíjet“.

 

Při práci s těmito žáky jsou dodržovány jisté zásady, které umožňují akceleraci studia.

 

Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním

 

Žáci, u kterých se projevují příznaky některé ze specifických poruch učení, jsou se souhlasem rodičů vyšetřeni v pedagogicko-psychologické poradně. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak žáci zařazováni do reedukační péče. S dětmi pracují zkušení pedagogové. Každý týden probíhá jedna vyučující hodina pravidelné dyslektické nápravy se souhlasem a za spolupráce rodičů. V případě, že PPP nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí.

 

Vzdělávání žáků prospěchově neúspěšných

 

Jedná se o žáky, z nepodnětného rodinného prostředí. U těchto žáků se setkáváme s nerovnoměrným vývojem dovedností zpravidla v neprospěch verbální inteligence, s netrénovanou pamětí, s nedostatečnými nebo žádnými pracovními a sociálními návyky. Pokud mohou někde tito žáci vyniknout, bývá to oblast zručnosti a praktických dovedností. Děti nejsou schopny se učit a zorganizovat si domácí přípravu, nejsou vedeny k vytvoření žádných návyků, a proto také nevyužívají svoje schopnosti. Dále se jedná o žáky, kteří jsou ohrožení sociálně nežádoucími jevy. Zpravidla se u nich objevuje neochota či neschopnost plnit povinnosti, ztráta zájmu o školu, záškoláctví, lhaní, podvádění, experimentování s návykovými látkami, překračování různých společenských norem atd.

 

Školní neúspěšnost s těmito obtížemi bývá zpravidla řešena v první řadě podrobnou psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostikou předpokladů a vzdělávacích potřeb dítěte, která umožní nastavit vhodná opatření, jako je např. individuální vzdělávací plán. Ve škole nabízíme dílčí aktivity, jako jsou individuální konzultace či doučování, individuální či skupinovou integraci, skupinové vyučování. Dalším opatřením je jednoznačně zvýšená spolupráce s rodiči zaměřená na zvýšenou stimulaci dítěte a dostatečnou domácí přípravu a spolupráci s dalšími institucemi, jako je PPP, OSPOD, apod.

 

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

 

Žákem sociálně znevýhodněným je ten, který je vyšetřen odborníkem z pedagogicko-psychologické poradny, a následně je potvrzeno jeho znevýhodnění. Pro úspěšné vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodňujícího prostředí je nejdůležitějším činitelem především učitel, který své žáky i jejich rodinné prostředí dobře zná, dovede volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima. Škola musí využívat výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky a plánovat výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků, různých rodinných prostředí, zázemí, kultur, etnik a sociálního prostředí. Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním škola uvažuje o zřízení přípravného ročníku.

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.